GDPR Wetgeving

Hieronder vindt u een link naar de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAADvan 27 april 2016betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking vanpersoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)